Ansvar

Ansvar är handlingar. Ansvar reflekteras utmed produkternas hela produktlivscykel: val av material, design, produktion och den slutliga produkten.

echo get_sub_field('image')['alt']

Miljöansvar

Den kontinuerliga förbättringen av Iskus hantering av miljöfrågor utgår ifrån att vi följer miljöbestämmelser och -lagstiftning samt att vi lyssnar till kundernas och intressenternas önskemål och förväntningar.

På Isku hanteras miljöfrågor som en del av varje medarbetares rutiner. Vi minskar miljöeffekterna av verksamheten och produkterna som en del av uppföljningen av affärsverksamheten. Vi strävar efter att minska mängden avfall och utsläpp till luften från vår verksamhet. Målet är att arbeta så energieffektivt som möjligt. Genom miljökommunikation handleder vi våra kunder och samarbetspartner att göra miljövänligare val. På Isku diskuterar vi miljöfrågor öppet inom företaget och med våra varuleverantörer. De anställda är medvetna om miljöeffekterna av sitt arbete och de strävar i sitt arbete efter att gå tillväga på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som sparar resurser.

I produktutvecklingen beaktas produktens miljöeffekter under hela livscykeln från råvara till slutligt bortskaffande av produkten. Målet är att ständigt förbättra miljövänligheten för de råvaror som används för tillverkningen av produkterna. Med en lång livscykel för produkterna reduceras användningen av naturresurser och minskas mängden avfall.

tytto_metsassa_4

Avfallshantering

Isku har även satsat långsiktigt på att utveckla avfallshanteringen. Alla avfallskärl i Iskus produktion är försedda med RFID-transpondrar. På detta sätt kan vi noggrant följa upp mängden avfall per kärl och fraktion. Personalen utbildas systematiskt i källsortering. Genom att fästa vikt vid miljövänliga material samt följa upp och minska användningen av skadliga kemikalier minimeras mängden farligt avfall.

I Iskus produktion uppkommer miljöskadligt farligt avfall, såsom lösningsmedel, målarfärger och lacker, främst på ytbehandlingsavdelningarna. Säkerhetskonstruktionerna, anvisningarna och rengöringsutrustningen på Iskus lager för farligt avfall motsvarar de lagstadgade kraven. På lagren för farligt avfall redovisas avfallet enligt lagens krav. För lagren för farligt avfall har vi utsett ansvariga personer och hela personalen har utbildats i tillbörlig hantering av kemikalier och farligt avfall. Över 97 % av allt avfall från Iskus fabriker återvinns som material eller energi. Av den årliga avfallsmängden deponeras endast mindre än en halv procent (0,35 %) på soptipp (år 2012).

poika_metsassa

Miljöeffekterna av de material Isku använder

Isku har ställt stränga miljökrav på materialen från leverantörerna. Vi arbetar ständigt för att säkerställa att de material som används i produkterna är miljövänliga och hälsosamma. Vårt mål är att ständigt förbättra miljövänligheten hos de råvaror som används för produkterna i vårt sortiment och säkerställa att den kan återvinnas i slutet av livscykeln.

Virkets ursprung och PEFC-certifikat

Det virke som används i Iskus produkter kommer från skogar som sköts i enlighet med principerna för hållbar utveckling. I produkterna används inga skyddade träslag. Isku har ett certifierat uppföljningssystem för virkets ursprungskedja, PEFC (Chain of Custody).

Läs mer om PEFC

Träbaserade skivor

I de möbler som tillverkas av Isku används träbaserade skivor (spånskiva, MDF- och HDF-skiva, plywood och masonit) som uppfyller gränsvärdena för formaldehyd (t.ex. E1-klass) enligt standarden EN-120 eller EN 717-1. Melamin- och laminatbelagda skivor uppfyller emissionsklass M1 för byggmaterial. Detta anger att de har små utsläpp till inomhusluften (bl.a. formaldehyd, VOC, ammoniak, lukter).

Ytbehandlingsämnen

För ytbehandlingen i Iskus produktion används 100 % UV-lack samt vattenspädd bets, lack och färg. Pigmenten i betsen uppfyller kraven i den så kallade leksaksstandarden EN 71 del 3 med avseende på tungmetaller. Alla ytmaterial som har behandlats med vattenspädda och lösningsfria lacker uppfyller kraven för emissionsklass M1 för byggmaterial. Detta talar om låga emissioner till inomhusluften (bland annat formaldehyd, VOC, ammoniak, lukter). Metalldelarna målas med pulverfärger, vilket betyder att lösningsmedelsutsläpp inte uppkommer i produktionen.

Lim

De lim som används vid monteringen av Iskus möbler uppfyller EU-kommissionens rekommendationer för grön offentlig upphandling (GPP). Limen innehåller mindre än 10 vikt-% lättflyktiga organiska föreningar.

Textiler

Isku ställer stränga miljö- och hälsokrav på de textilier som används i offentliga möbler. Mängden fri eller delvis hydrolyserbar formaldehyd i våra klädseltyger får inte överskrida 300 mg/kg i den färdiga textilen (bestämt enligt standarden EN ISO 14184). Man får inte avsiktligen tillsätta ftalater som är farliga för fortplantningen det vill säga mjukgörarna DEHP, DBP, BBP. Våra klädseltyger innehåller inte heller halogenerade flamskyddsmedel och man har inte heller fått tillsätta axofärgämnen, som kan bilda cancerframkallande akrylaminer eller färger som klassificerats som cancerframkallande. Vi använder brandsäkra tyger.