Försvarsmaktens servicecenter

Referensinredning

Försvarsmaktens servicecenter fick helt nya kontorslokaler i vetenskapsparken i Joensuu. I det nya servicecentret arbetar representanter för ledning, olika serviceenheter samt dataadministration. 120 personer arbetar i lokalerna.

Genomförandet

Inredningsarkitekten Anu Kankkunen fick i uppdrag av överstelöjtnant Timo Viinikainen att planera inredningen av moderna lokaler som respekterar Försvarsmaktens traditioner men som samtidigt förmedlar bilden av en modern försvarsmakt. Största delen av tjänstemännen arbetar i ett öppet kontor som genomförts med Stone-arbetsplatskonceptet. Arbetsplatserna är försedda med elektroniska arbetsbord och Step-arbetsstolar med mångsidiga inställningar. Viktiga inredningselement i lokalen är printade tyger med bilder från armens, marinens och flygvapnets verksamhet samt teman av den finska naturen.

Lt. Col. Timo Viinikainen berättar att militärens verksamhetssätt reformeras och att de kommer att arbeta i grupper av olika storlekar, varvid kommunikationen mellan personerna är en viktig förutsättning för framgång. När man arbetar i öppna och flerfunktionslokaler är det lättare att ha ett socialt umgänge, men tvingas ändå inte till det. Personalen har varit mycket nöjd med både lokalerna, arbetsplatserna och färg världen, som avviker rejält från det bekanta. Enligt Viinikainen har projektet som helhet varit mycket intressant och lyckats väl i alla hänseenden. Genomförandet skedde under tidspress, men projektet kunde slutligen färdigställas i förtid genom de olika parternas samarbete och flexibla arbetssätt.