Kuluttajansuoja

Kuluttajalla on oikeus valittaa virheellisestä huonekalusta kuluttajansuojalain nojalla. Myyjä on vastuussa tuotteessa olevista virheistä. Ostajalla on oikeus saada virheetön tuote, hinnan alennusta tai vaatia kaupan purkaminen. Ostajan on kuitenkin suostuttava virheiden korjaamiseen, jos myyjä sitä tarjoaa. Korjaaminen on tehtävä viipymättä, eikä se saa alentaa huonekalun arvoa. Kuluttajaneuvojat opastavat ja auttavat kuluttajaa. Kuluttajavalituslautakunta voi antaa asiassa ratkaisusuosituksen, mikä ei kuitenkaan ole myyjää sitova.

Myytävänä oleva huonekalu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Tuotteen turvallisuutta säätelee tuoteturvallisuuslaki. Lain noudattamista valvovat tuonnin osalta tullihallitukset ja kotimaisten tuotteiden osalta lääninhallitukset ja kuntien terveyslautakunnat tai erityisviranomaiset. Lain perusteella on annettu asetus pehmustettujen huonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista. Kyseiset tuotteet eivät saa syttyä kytevästä savukkeesta.

Tuotevastuulain (koskee 1.9.1991 jälkeen liikkeelle laskettuja tuotteita) nojalla kuluttaja voi vaatia korvausta kulutustavaran aiheuttamasta vahingosta. Laki ei koske tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa, vaan tuotteen ihmiselle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamaa vahinkoa. Vahingon korvaamisesta on vastuussa: 1. valmistaja, 2. valmistuttaja (omalla nimellään laskee tuotteen liikkeelle) tai 3. maahantuoja. Myyjä on vastuussa vain, jos hän ei yhden kuukauden kuluessa ilmoita edellä mainittuja tahoja.

Korvausvastuu syntyy, jos tuote ei ole niin turvallinen kuin käyttäjä on voinut edellyttää. Tällöin on huomioitava käyttö- ym. ohjeissa annetut ohjeet. Korvauksen hakija on vahingon kärsinyt, ei tuotteen ostaja tai omistaja. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta ja viimeistään 10 vuoden kuluessa tuotteen liikkeelle laskemisesta. Mikäli vastuutahon kanssa ei päästä sopimukseen korvauksesta, voidaan vahinkokanne panna vireille alioikeudessa.

Tuotevastuu poistuu tai on hyvin rajoitettu silloin kun huonekalua käytetään väärin:

  • Huonekalua käytetään tikkaina, kiipeämisalustana, seisotaan ja kurkotellaan tuolin päällä, pöydällä kaapin päällä ym.
  • Keinutaan tuolilla kahden jalan varassa
  • Istutaan tuolin käsinojalla tai pöydän reunalla
  • Kuormitetaan hyllyä liikaa
  • Seinälle ripustettavien kaappien, ym. normaali kuormitus on n. 50 kg/jm. Seinien kantavuus on tarkistettava ennen kuin kaappeja tms. ripustetaan. Kipsikartongista rakennetut seinät eivät kestä ilman vahvistusta tavanomaisiakaan seinäkaappikuormia.
  • Kaikki lattiamateriaalit eivät kestä painumatta tavanomaisia kaappi-, hylly-, eikä tuolinjalkakuormia. Tällaisista painumajäljistä ei vastata.