PEFC

Käyttämämme puu on peräisin kestävän kehityksen periaattein hoidetuista metsistä. Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

echo get_sub_field('image')['alt']

PEFC on kestävää kehitystä

Sertifioidun puun käyttäminen osoittaa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme, että Isku ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet kestävään metsien hoitoon ja laillisen puumateriaalin käyttöön. PEFC-sertifikaatin (PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) avulla viestimme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme vastuullisuudestamme. Riippumattoman osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran kulkua on seurattu tarkasti. Meillä Iskussa tämä tarkoittaa sitä, että olemme esimerkiksi varmistaneet jokaisen tuolin puisen käsinojan tai pöydän viilun alkuperän.

Iskulle tulevasta puuraaka-aineesta yli 80 % on PEFC sertifioitua. Loput puutavarasta on FSC sertifioitua tai alkuperältään varmistettua. Jatkossa pyritään edelleen kasvattamaan PEFC sertifioidun puun osuutta hankinnassa. Sertifikaatti kattaa kodin ja julkiskalusteiden tuotantoon ostetut puuraaka-aineet ja komponentit.

04_Isku.tif

PEFC-sertifioidun tuotteen voi tunnistaa tuotteessa, hintalapusta, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. Merkintäoikeus on, kun tuotteessa PEFC sertifioidun puun osuus on yli 70 %. Sertifikaatin myöntäminen edellyttää riippumattoman tahon tarkastuksen ja varmistuksen siitä, että ja puutavaran alkuperän seuranta noudattavat PEFC-standardin vaatimuksia.

Riippumattomuudella tarkoitetaan, että valvova taho ei ole sidoksissa tuotteen tuotantoketjun osapuoliin eikä itse sertifioinnin järjestelmään tai sen tukijoihin. Sertifioinnin vaatimusten toteutumista valvoo sertifiointiyritys, jonka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja päteväksi. Iskun puun alkuperäseurantajärjestelmän on auditoinut Bureau Veritas Finland. 

 

Kestävän metsänhoidon puolesta

Kestävässä metsänhoidossa harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta. Tällöin luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa. Metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilyvät. ”Hyvin hoidettua metsää” hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että metsien hoito on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää eikä tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuuksia heikennetä.

Metsänhoidon osalta ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille. 

responsibility-cover