Vastuullisuus

Meille Iskussa vastuullisuus on tekoja. Vastuullisuus konkretisoituu tuotteidemme koko elinkaaressa: raaka-ainevalinnoissa, suunnittelussa, tuotannossa ja valmiissa tuotteessa.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme >>

echo get_sub_field('image')['alt']

Ympäristövastuu

Iskussa ympäristöasioiden huomioiminen on osa jokaisen työntekijän rutiineja. Toiminnan ja tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä tarkkaillaan osana liiketoiminnan kehitysseurantaa. Toiminnassa syntyvän jätteen määrää ja päästöjä ilmaan pyritään vähentämään. Tavoitteena on toimia mahdollisimman energiatehokkaasti.

Ympäristöviestinnällä opastetaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden valintoja ympäristömyötäisempään suuntaan. Iskussa keskustellaan avoimesti yrityksen sisällä ja tavarantoimittajien kanssa ympäristöasioista. Työntekijät tuntevat työnsä ympäristövaikutukset ja pyrkivät työssään taloudellisesti kestävällä tavalla ympäristöä ja resursseja säästävään toimintaan. Tuotekehityksessä otetaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutukset raaka-aineesta tuotteen lopulliseen hävittämiseen asti. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tuotteiden valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden ympäristömyötäisyyttä. Tuotteen pitkällä elinkaarella säästetään luonnonvarojen käyttöä ja vähennetään syntyvää jätettä.

Katso tästä Iskun ympäristöpolitiikka.pdf

tytto_metsassa_4

Jätehuolto

Isku on myös panostanut pitkäjänteisesti jätehuollon kehittämiseen. Kaikki Iskun tuotannon jäteastiat on varustettu RFID-tunnistein. Näin voidaan seurata tarkasti jätepistekohtaisesti ja jätejakeittain syntyvän jätteen määrää. Henkilöstölle annetaan systemaattisesti lajittelukoulutusta. Kiinnittämällä huomiota materiaalien ympäristömyötäisyyteen sekä haitallisten kemikaalien käytön seurannalla ja vähentämisellä minimoidaan syntyvän ongelmajätteen määrä.

Iskun tuotannossa ympäristölle haitallisia ongelmajätteitä, kuten liuotin, maali-, lakkajätteitä, syntyy lähinnä pintakäsittelyosastoilta. Iskun ongelmajätevarastojen turvarakenteet, ohjeistukset ja puhdistuskalustot vastaavat lakimääräyksiä. Ongelmajätevarastoilla pidetään myös lakisääteistä varastokirjanpitoa. Ongelmajätevarastoille on nimetty niistä vastaavat henkilöt ja koko henkilöstö on koulutettu käsittelemään kemikaaleja ja ongelmajätteitä asianmukaisesti.

Yli 97 % Iskun tehtailla syntyvästä jätteestä on materiaalina tai energiana hyödynnettävää jätettä. Kaatopaikoille päätyvää sekajätettä on vain alle puoli prosenttia (0,35 %) vuotuisesta jätemäärästä (vuosi 2012).

poika_metsassa

Iskun käyttämien materiaalien ympäristövaikutukset

Isku on asettanut toimittajilleen tiukat materiaalien ympäristövaatimukset. Työskentelemme jatkuvasti kaikkien tuotteissa käytettävien materiaalien ympäristömyötäisyyden ja terveellisyyden varmistamiseksi. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa valikoimamme tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden ympäristömyötäisyyttä ja varmistaa niiden kierrätettävyys tuotteen elinkaaren lopussa.

Puumateriaalin alkuperä ja PEFC-sertifikaatti

Iskun valmistamissa tuotteissa käytetty puumateriaali tulee kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Tuotteissa ei käytetä suojeltuja puulajeja. Iskulla on sertifioitu puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä PEFC (Chain of Custody).

Lue lisää PEFC-sertifikaatista

Puupohjaiset levyt

Iskun valmistamissa kalusteissa käytetyt puupohjaiset levyt (kalustelevy, MDF- ja HDF-levy, vaneri ja kovalevy) täyttävät formaldehydille asetetut raja-arvot (esim. E1-luokitus) standardin EN-120 tai EN 717-1 mukaan määriteltynä. Melamiini- ja laminaattipinnoitteiset levyt ovat rakennusmateriaalien päästöluokkaa M1, joka kertoo alhaisesta sisäilmaemissiotasosta (mm. formaldehydi, VOC, ammoniakki, hajut).

Pintakäsittelyaineet

Iskun tuotannon pintakäsittelyssä käytetään 100 % UV-lakkoja sekä vesiohenteisia petsejä, lakkoja ja maaleja. Petseissä käytetyt pigmentit täyttävät raskasmetallien osalta ns. lelustandardin EN 71 osa 3 vaatimukset. Kaikki pintamateriaalit, jotka on käsitelty vesiohenteisilla ja liuotinvapailla lakoilla täyttävät rakennusmateriaalien päästöluokan M1 vaatimukset, joka kertoo alhaisesta sisäilmaemissiotasosta (mm. formaldehydi, VOC, ammoniakki, hajut). Metalliosien maalauksessa käytetään jauhemaaleja, tuotannossa ei näin synny liuotinpäästöjä.

Liimat

Iskun kalusteiden kokoonpanossa käytetyt liimat täyttävät EU:n komission vihreän julkisen hankinnan (GPP) suositukset. Liimat sisältävät alle 10 paino% haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Tekstiilit

Iskulla on tiukat julkiskalusteissa käytettävien tekstiilien ympäristö- ja terveysvaatimukset. Verhoilukankaidemme vapaan tai osittain hydrolysoituvan formaldehydin määrä valmiissa tekstiilissä ei saa ylitä arvoa 300 mg/kg (standardin EN ISO 14184 mukaan määritettynä). Kankaisiin ei saa lisätä tahallisesti lisääntymiselle vaarallisia ftalaatteja eli pehmittimiä DEHP, DBP, BBP. Verhoilukankaamme eivät myöskään sisällä halogenoituja palonestoaineita eikä niihin ole saanut lisätä atsoväriaineita, jotka voivat muodostaa syöpää aiheuttavia akryyliamiineja tai värejä, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Käytämme paloturvallisia kankaita.

Vaahtomuovit ja muovit

Iskun valmistamien tuotteiden vaahtomuovien vaahdotusaineena ei ole käytetty CFC:tä, HCFC:tä, HFC:tä tai metyleenikloridia, jotka ovat ns. kasvihuonekaasuja ja tuhoavat otsonikerrosta. Tuotteemme sisältävät PVC-muovia vain tietyissä harvoissa erikoistapauksissa, joissa sen käyttö on osalle asetettujen vaatimusten vuoksi perusteltua. PVC-muovi ovat energiajätteeksi sopimatonta sen sisältämän kloorin takia. Tuotteidemme muoviosat eivät sisällä ftalaatteja eli pehmittimiä DEHP, DBP, BBP, jotka on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi. Kaikki yli 50 g painoiset muoviosat on merkitty muovin kierrätysmerkillä standardin ISO 11469 tai vastaavan mukaisesti. Näin takaamme, että tuotteen elinkaaren lopussa sen kierrättäminen on mahdollisimman tehokasta.

Metallit

Tuotteissa käytetään metalleista lähinnä terästä ja alumiinia, jotka ovat luonnollisesti kierrätettäviä. Iskun valimoilta saaman tiedon mukaan teräsputket sisältävät kierrätysmateriaalia 25-40 prosenttia riippuen putken paksuudesta. Alumiinin kierrätysprosentti on paljon suurempi.

Kromaus

Käytämme kromauksessa ympäristömyötäisempää kolmearvoista kromausta.

Pakkaukset

Kaikki Iskun käyttämät pakkaukset kierrätettäviä joko energiana tai materiaalina. Uudelleenkäytettäviä pakkauksia ovat mm. työtuolien pillerirasiat, lepotuolien laatikot ja pöytien kulmasuojat. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ilman erikoistyökaluja erotettavissa. Pakkausmateriaaleissa ei ole klooripitoisia muoveja. Isku huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä lainsäädännön mukaisesti. Hyötykäyttövelvoitteen täyttämiseksi Isku on rekisteröitynyt pakkausalan ympäristörekisteri PYR:n (todistus nro 37177-19987).

 

Taloudellinen vastuu

Iskun taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa ja tehokasta resurssien käyttöä sekä taloudellisen hyödyn tuottamista eri sidosryhmille. Pohjan taloudellisen vastuun johtamiselle luovat mm. Yhtymän eettisen periaatteet, riskienhallinta sekä hankinnan käytännöt ja periaatteet.

Iskussa aloitettiin vuoden 2011 kesäkuussa kehitysohjelma, jolla haetaan toiminnan tehokkuutta ja parempaa kilpailukykyä. Yhtiön organisaatiorakennetta on yksinkertaistettu. Keskityimme palvelemaan asiakkaita yhtenä Iskuna. Kehitysohjelma on pitänyt sisällään myös muita toimintojen uudelleenjärjestelyitä ja toiminnan kehitysprojekteja.

Luonto6

 

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö

Iskun henkilöstöjohtamisen lähtökohtana ovat yrityksen arvot ja vastuullinen toimintatapa. Henkilöstöjohtamista ohjaavat henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnitelma. Henkilöstöstrategia antaa suuntaviivat henkilöstön kehittämiselle ja päämäärille. Yrityksessä on laadittu myös tasa-arvosuunnitelma osana vuosittaista henkilöstösuunnitelmaa. Tasa-arvosuunnitelma on käyty läpi yhdessä henkilöstöedustajien kanssa.

Työterveys ja -turvallisuus

Iskun turvallisuusjohtamispolitiikan lähtökohtana on jatkuva työterveyden ja työturvallisuuden kehittäminen ja parantaminen tukien tulos- sekä kehittämistavoitteita. Yhtiössä on työsuojelutoiminto, joka koordinoi koko työturvallisuuden johtamista. Iskussa on käytössä sisäinen turvallisuusjärjestelmä Isku TTM =Työterveys- ja turvallisuusmalli. Iskun varhaisen tuen -toimintamalli tukee keskeisesti työhyvinvoinnin kehittämistavoitteita.

Ihmisoikeudet ja yhteiskunta

Lähtökohtana Iskun ihmisoikeus- ja yhteiskuntakysymysten johtamiseen ovat Iskun Code of conduct sekä hankinnan periaatteet. Iskun Code of Conduct -periaatteet ovat aina osa hankintasopimuksia kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimittajaverkostoa, joka on valmis aktiivisesti edistämään eettisesti kestävää kehitystä. Iskussa sitoudutaan noudattamaan kaikkia toimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa maissa, joissa toimitaan. Isku tukee ja kannustaa yhteistyökumppaneita vastuulliseen toimintaan. Isku edellyttää myös, että toimittajat noudattavat kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä.

Työnantajana Isku tunnustaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet; yhdistymisvapaus, järjestäytymisoikeus, oikeus työsopimusneuvotteluihin, pakkotyön kielto ja työntekijöiden tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä kohtelu. Iskun Code of conductissa sitoudutaan myös YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja Global Compact:n periaatteisiin. Lisäksi kantaa otetaan mm. tasa-arvoon ja tasapuoliseen kohteluun, henkilöstön työolosuhteisiin, rehellisyyteen ja reiluun kilpailuun sekä eturistiriitoihin ja ympäristövastuuseen.

Tuotevastuu

Iskun periaatteiden mukaisesti tuotteiden tulee olla käyttäjilleen turvallisia ja täyttää Iskun asettamat laatu- ja muut lupaukset. Isku on asiakkaille vastuussa siitä, että tuotteet täyttävät kaikki Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimukset. Isku haluaa ylläpitää kotimaassa kattavaa myymäläverkostoa, joka nähdään osana paikallisyhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia työllistäjänä ja palveluiden tarjoajana. Kilpailusääntöjen noudattaminen on Iskulle ensiarvoisen tärkeää.

Katso tästä Iskun laatupolitiikka.pdf